Regulamin VI Półmaratonu Grudziądz – Rulewo Śladami

Bronka Malinowskiego

 

I CEL:

Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji. Kultywowanie pamięci o Honorowym Obywatelu Grudziądza, Olimpijczyku Bronisławie Malinowskim. Promocja Grudziądza.

 

II. ORGANIZATORZY

Gmina Miasto Grudziądz, Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu

Współorganizatorzy:

Running Consulting Mariusz Giżyński

Hanza Pałac Hotel **** Rulewo

 

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Termin – 3 maja 2018 r. (czwartek) start godz. 11.00, zakończenie godz. 14.00
 2. Miejsce: Start Stadion Centralny Olimpia Grudziądz, meta – Hanza Pałac Hotel **** Rulewo
 3. Długość trasy – 21,0975 m.
 4. Trasa Biegu: start – Stadion Olimpia Grudziądz – Most im. Bronisława Malinowskiego – Grupa – Piła Młyn – Buśnia –  Rulewo, meta: Hanza Pałac Hotel ****  w Rulewie.
 5. Oznakowanie trasy co 1 km. Co 5 km będą punkty z wodą. Na 15 km – napój izotoniczny.
 6. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Skrócenie trasy powoduje dyskwalifikację.
 7. Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 3 godziny. Wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz. 14:00, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.
 8. UWAGA! Trasa ze względu na częstą zmianę nawierzchni (bruk, tory tramwajowe) i duże różnice wzniesień nie jest przeznaczona dla zawodników na wózkach.

 

IV. UCZESTNICTWO

 1. Prawo startu mają osoby, które do dnia 3 maja 2018 roku ukończą 18 lat. Osoby, które ukończyły 16 lat mogą wystartować w biegu pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.
 2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz dowód opłaty startowej. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).
 3. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych odbędzie się w dniach: 02.05.2018 r. w godz. 16.00 – 20.00 w Marinie Grudziądz ul. Portowa 8, oraz 3.05.2018 r. w godz. 8.00 – 10.30 w Biurze Zawodów na Stadionie GKS Olimpia przy ul. Piłsudskiego 14. Uczestników biegu obowiązują przepisy IAAF i PZLA oraz niniejszy regulamin.
 1. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli bieg będzie realizowany systemem elektronicznym. Do klasyfikacji generalnej liczony jest czas brutto.
 2. Szatnia – depozyt rzeczy mieścić się będzie w Biurze Zawodów w dniu biegu i czynna będzie w godzinach od 8.00 do 10.30. Wydawanie rzeczy zawodników z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego na mecie biegu w Hanza Pałac w Rulewie. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za przechowywane rzeczy. Organizator nie odpowiada za pozostawione rzeczy wartościowe.
 3. Uczestnicy wyrażają zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska Uczestnika biegu „VI Półmaraton Grudziądz – Rulewo Śladami Bronka Malinowskiego” w związku z udziałem w imprezie sportowo-rekreacyjnej „VI Półmaraton Grudziądz – Rulewo Śladami Bronka Malinowskiego” organizowanej przez Gminę Miasto Grudziądz Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu ul. Za Basenem 2, 86 – 330 Grudziądz i „Running Consulting Mariusz Giżyński” u. Kabacki Dukt 6/69, 02-798 Warszawa, oraz Hotel Hanza Pałac Rulewo 13 we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym biegu i jego wynikach.
 4. Uczestnicy wyrażają również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora, Sponsorów oraz firmy współpracujące w zakresie biegu danych osobowych Uczestnika umieszczonych w zgłoszeniu w zakresie prowadzenia i realizacji biegu. Jednocześnie oświadczają, że są świadomi dobrowolności podania danych oraz iż zostali poinformowani o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania. Ponadto wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika imprezy sportowo-rekreacyjnej „VI Półmaraton Grudziądz – Rulewo Śladami Bronka Malinowskiego” przez Organizatora, Sponsorów oraz firmy współpracujące  w celu przyszłych działań marketingowych ich produktów i usług (informacje o przyszłych imprezach o produktach i kampaniach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz na otrzymywanie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na wskazany przez nich adres e-mail i/lub nr telefonu, informacji handlowych zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.). Osoba uczestnicząca w imprezie „VI Półmaraton Grudziądz – Rulewo Śladami Bronka Malinowskiego” ma prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dniu 3.05.2017 r., w godzinach 7.00-11.00 wypełniając stosowne oświadczenie, którego wzór znajdować się będzie w Biurze Zawodów.
 1. W ramach udziału w imprezie uczestnik otrzymuje:
 • numer startowy,
 • pamiątkową koszulkę i medal,
 • napoje na trasie i mecie biegu, (w tym napój izotoniczny)
 • bon na posiłek po ukończeniu biegu,
 • upominki przygotowane przez sponsorów,

 

V. ZGŁOSZENIA

 1. Organizator ogranicza liczbę uczestników biegu do 1000 osób.
 2. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej biegu www.polmaratongrudziadz.pl do 24.04.2017 r. oraz w Biurze Zawodów w dniach 2 i 3 maja 2018 r., o ile będą wolne miejsca na liście startowej.
 3. Za kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu i dokonanie opłaty startowej. Opłatę startową należy wnieść do 10 dni roboczych od dnia rejestracji, nie później niż do dnia 24 kwietnia. Organizator zastrzega, że po tym terminie ma prawo usunąć nieukończoną rejestrację z listy startowej.
 4. Opłata startowa dokonana do dnia 31.03.2018 r. wynosi 50 PLN. Od 1.04.2018 r. do 24.04.2018 wynosi 60 PLN. Opłata dokonywana w Biurze Zawodów w dniach 2.05 i 3.05 wynosić będzie 90 PLN.
 5. Opłatę można wnieść za pomocą formularza płatności, (bezpośrednio po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na stronie internetowej, na podany adres e-mail zostanie przesłana informacja na temat sposobu i terminu dokonania płatności drogą szybkiego przelewu elektronicznego)

Osoby chcące otrzymać fakturę za wpisowe proszone są o wpłaty bezpośrednio na konto Organizatora, po uprzednim zarejestrowaniu się w systemie zapisów na stronie internetowej. Wpłat dokonywać można na konto:

Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku

Za Basenem 2

86 – 300 Grudziądz

PKO BP

67 1020 5040 0000 6902 0116 4748

tytuł przelewu: opłata startowa VI Półmaraton Grudziądz – Rulewo Śladami Bronka Malinowskiego, imię i nazwisko zawodnika.

 

 

 1. Opłaty startowej przelewem należy dokonać w ciągu 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia i nie później niż do 24.04.2018 r. W dniu biegu należy dokonać opłaty startowej gotówką.
 2. Brak wpłaty w ww. terminach skutkować będzie skreśleniem z listy startowej.
 3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 4. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora.Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku.

 

VI. KLASYFIKACJE

W IV Półmaratonie  Grudziądz – Rulewo Śladami Bronka Malinowskiego będą prowadzone klasyfikacje:

Indywidualne:

a) generalna mężczyzn,

b) generalna kobiet,

c) w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

kobiety :

– K-16: 16 – 19 lat

– K-20: 20 – 29 lat,

– K-30: 30 – 39 lat,

– K-40: 40 – 49 lat,

– K-50: 50 i starsze

mężczyźni:

– M-16: 16 – 19 lat

– M-20: 20 – 29 lat,

– M-30: 30 – 39 lat,

– M-40: 40 – 49 lat,

– M-50: 50 – 59 lat,

– M-60: 60  i starsi

d) Kategoria: najszybszy grudziądzanin, najszybsza grudziądzanka

e) Kategoria: najstarszy i najmłodszy mieszkaniec gminy Warlubie

f) Kategoria Grand Prix Trzech Półmaratonów: VI Półmaratonu Grudziądz Rulewo Śladami Bronka Malinowskiego w dn. 3 maja 2018, VII Półmaratonu Św. Jerzego w Ostródzie w dn. 10 czerwca 2018 r i VIII Iławskiego Półmaratonu im. Antoniego Gierszewskiego w dn. 9 września 2018.

Sumowane są punkty zdobyte podczas wszystkich trzech imprez wg zasady: liczba punktów stanowi równowartość zajętego miejsca (np. miejsce 124 to 124 punkty). Zwycięzcą  kategorii K, M zostają zawodnicy z najmniejszą liczbą punktów.

Nagrody otrzyma 10 najlepszych kobiet i mężczyzn z trzech półmaratonów. Nagrody zostaną wręczone na ostatniej imprezie cyklu.

 

VII.  NAGRODY

 1. Każdy zawodnik, który ukończy półmaraton w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal.
 2. Nagrody otrzymają:

– zwycięzcy w klasyfikacji generalnej (kobiety i mężczyźni),

– zwycięzcy w klasyfikacjach wiekowych (kobiety i mężczyźni)

– najszybszy grudziądzanin, najszybsza grudziądzanka

– najstarsza i najmłodsza osoba z gminy Warlubie

Szczegółowy regulamin nagradzania zostanie opublikowany najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem biegu.

 1. Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie są brani pod uwagę w klasyfikacjach wiekowych.

 

VIII BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW BIEGU

 1. Bieg odbędzie się przy zamkniętym i ograniczonym ruchu kołowym.
 2. Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie biegu.
 3. Zawodnicy winni stosować się do poleceń Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz służby porządkowej.
 4. Organizator Biegu ubezpieczony jest od Odpowiedzialności Cywilnej.
 5. Ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Uczestnicy dokonują samodzielnie.
 6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób nie posiadających numerów startowych.
 7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.

 

 IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Zawodów oraz na trasie biegu i w okolicach mety.
 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
 3. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 5. Istnieje możliwość powrotu z mety na miejsce startu bezpłatnymi autobusami podstawionymi przez organizatora.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników.

W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator.