Regulamin IX Półmaratonu Grudziądz – Rulewo Śladami

Bronka Malinowskiego 2023 r.

 

I CEL:

Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji. Kultywowanie pamięci o Honorowym Obywatelu Grudziądza, Olimpijczyku Bronisławie Malinowskim.

 

 1. ORGANIZATORZY

Gmina Miasto Grudziądz, Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu

Współorganizatorzy:

Running Consulting Mariusz Giżyński

Hanza Pałac Hotel **** Rulewo

 

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Termin – 1 maja 2023 r. start godz. 11.30, zakończenie godz. 14.30
 2. Miejsce: Start Stadion Centralny Olimpia Grudziądz, meta – Hanza Pałac Hotel **** Rulewo
 3. Długość trasy – 21,0975 m.
 4. Trasa Biegu: start – Stadion Olimpia Grudziądz – Most im. Bronisława Malinowskiego – Grupa – Piła Młyn – Buśnia – Rulewo, meta: Hanza Pałac Hotel **** w Rulewie.
 5. Oznakowanie trasy co 1 km. Co 5 km będą punkty z wodą. Na 15 km – napój izotoniczny.
 6. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Skrócenie trasy powoduje dyskwalifikację.
 7. Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 3 godziny. Wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz. 14:30, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.
 8. UWAGA! Trasa ze względu na częstą zmianę nawierzchni (bruk, tory tramwajowe) i duże różnice wzniesień nie jest przeznaczona dla zawodników na wózkach.
 1. UCZESTNICTWO
 2. Prawo startu mają osoby, które do dnia 1 maja 2023 roku ukończą 18 lat. Osoby, które ukończyły 16 lat mogą wystartować w biegu pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.
 1. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz dowód opłaty startowej. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.
 2. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych odbędzie się w dniach:

30.04.2023 r. w godz. 16.00 – 20.00 w Marinie Grudziądz ul. Portowa 8, oraz 1.05.2023 r. w godz. 8.30 – 11.00 w Biurze Zawodów na Stadionie GKS Olimpia przy ul. Piłsudskiego 14

 1. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli bieg będzie realizowany systemem elektronicznym. Do klasyfikacji generalnej liczony jest czas brutto.
 2. Szatnia – depozyt rzeczy mieścić się będzie w Biurze Zawodów w dniu biegu i czynna będzie w godzinach od 8.30 do 11.00. Wydawanie rzeczy zawodników z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego na mecie biegu w Hanza Pałac w Rulewie. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za przechowywane rzeczy. Organizator nie odpowiada za pozostawione rzeczy wartościowe.
 3. W ramach udziału w imprezie uczestnik otrzymuje:
 • numer startowy,
 • pamiątkowy medal,
 • napoje na trasie i mecie biegu, (w tym napój izotoniczny)
 • bon na posiłek po ukończeniu biegu,
 • upominki przygotowane przez sponsorów,

 

V.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady/UE/2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE/Dz.Urz.UE.L.nr 119, str.1/ (RODO) informujemy, iż Administratorem danych osobowych uczestników jest Gmina Miasto Grudziądz, Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku ul. Za Basenem 2, 86 – 300 Grudziądz oraz „Running Consulting Mariusz Giżyński” ul. Pirenejska 7/88, 01-493 Warszawa,
 2. Dane osobowe uczestników Półmaratonu przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 3. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w Półmaratonie. Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.
 4. Dane osobowe uczestników Półmaratonu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady/UE/2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
 5. Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w Półmaratonie, obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, klubu uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany będzie projekt.
 6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady/UE/2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE/Dz.Urz.UE.L.nr 119, str.1/ (RODO).

 

 1. ZGŁOSZENIA

 

Osoby chcące otrzymać fakturę za wpisowe proszone są o wpłaty bezpośrednio na konto Organizatora, po uprzednim zarejestrowaniu się w systemie zapisów na stronie internetowej.

 

 1. Organizator ogranicza liczbę uczestników biegu do 500 osób.
 1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej biegu www.polmaratongrudziadz.pl do 21.04.2023 r. oraz w Biurze Zawodów w dniach 30.04 i 1.05 2023 r., o ile będą wolne miejsca na liście startowej.
 2. Za kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu i dokonanie opłaty startowej. Opłatę startową należy wnieść do 7 dni roboczych od dnia rejestracji, nie później niż do dnia 21 kwietnia 2023 r. Organizator zastrzega, że po tym terminie ma prawo usunąć nieukończoną rejestrację z listy startowej.
 3. Opłata startowa dokonana do dnia 31.03.2023 r. wynosi 80 PLN. Od 1.04.2023 r. do 21.04.2023 wynosi 90 PLN. Opłata dokonywana w Biurze Zawodów w dniach 30.04 i 1.05.2023 r. wynosić będzie 100 PLN.
 4. W terminie do 31.03.2023 r. istnieje możliwość zamówienia dodatkowych gadżetów okolicznościowych z logiem biegu – koszulki w cenie  60 zł oraz opaski w cenie 16 zł.
 5. Opłatę można wnieść za pomocą formularza płatności, (bezpośrednio po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na stronie internetowej, na podany adres e-mail zostanie przesłana informacja na temat sposobu i terminu dokonania płatności drogą szybkiego przelewu elektronicznego)

 

Osoby chcące otrzymać fakturę z NIP za wpisowe proszone są o:

– przesłania na adres e-mail: a.majta@moriw.grudziadz.pl danych firmy, na którą ma być wystawiona faktura VAT.

– dokonania opłaty bezpośrednio na konto:

Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku, ul. Za Basenem 2, 86-300 Grudziądz

nr konta: 67 1020 5040 0000 6902 0116 4748

tytuł przelewu: opłata startowa IX Półmaraton Grudziądz – Rulewo Śladami Bronka Malinowskiego, imię i nazwisko zawodnika

W przypadku nieprzesłania danych firmy, na którą ma być wystawiona faktura z NIP, wpłata zostanie  potraktowana jako paragon fiskalny, do którego może zostać wystawiona tylko faktura imienna do paragonu w terminie do 3 miesięcy.

 

Wpłat dokonywać można na konto:

Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku

 1. Za Basenem 2

86 – 300 Grudziądz

PKO BP

67 1020 5040 0000 6902 0116 4748

 

 1. Opłaty startowej przelewem należy dokonać w ciągu 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia i nie później niż do 21.04.2023 r.
 2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 3. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora.
 4. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku.

 

VII. KLASYFIKACJE

W IX Półmaratonie Grudziądz – Rulewo Śladami Bronka Malinowskiego będą prowadzone klasyfikacje:

Indywidualne:

 1. a) generalna mężczyzn,
 2. b) generalna kobiet,
 3. c) w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

kobiety:

– K-16: 16 – 19 lat

– K-20: 20 – 29 lat,

– K-30: 30 – 39 lat,

– K-40: 40 – 49 lat,

– K-50: 50 – 59 lat

– K – 60 i starsze

mężczyźni:

– M-16: 16 – 19 lat

– M-20: 20 – 29 lat,

– M-30: 30 – 39 lat,

– M-40: 40 – 49 lat,

– M-50: 50 – 59 lat,

– M-60: 60 i starsi

 

 

 

VIII.  NAGRODY

 1. Każdy zawodnik, który ukończy półmaraton w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal.
 2. Nagrody otrzymają:

– zwycięzcy w klasyfikacji generalnej (kobiety i mężczyźni),

– zwycięzcy w klasyfikacjach wiekowych (kobiety i mężczyźni)

Szczegółowy regulamin nagradzania zostanie opublikowany najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem biegu.

 1. Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie są brani pod uwagę w klasyfikacjach wiekowych.

 

 1. BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW BIEGU
 1. Bieg odbędzie się przy zamkniętym i ograniczonym ruchu kołowym.
 2. Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie biegu.
 3. Zawodnicy winni stosować się do poleceń Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz służby porządkowej.
 4. Organizator Biegu ubezpieczony jest od Odpowiedzialności Cywilnej.
 5. Ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Uczestnicy dokonują samodzielnie.
 6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób nie posiadających numerów startowych.
 7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Zawodów oraz na trasie biegu i w okolicach mety.
 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
 3. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 5. Istnieje możliwość powrotu z mety na miejsce startu bezpłatnymi autobusami podstawionymi przez organizatora.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy Uczestników.
 7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator.