Złoto dla Biegaczy

wpis w: Aktualności | 0

Wszystkich uczestników naszego biegu zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Złoto dla biegaczy”, w którym nagrodą będzie sztabka złota o wadze 1 g, ufundowana przez firmę Goldenmark.
W Biurze Zawodów w dn. 1 maja na stadionie Olimpii Grudziądz w godzinach od 8.00 do 10.30 na stoisku firmy Goldenmark wypełnić będzie można kupon konkursowy. Pytanie konkursowe brzmi: czym zajmuje się Mennica Wrocławska – Grupa Goldenmark?
Konkurs zostanie rozstrzygnięty na mecie biegu w Rulewie w czasie wręczenia pucharów i nagród.
Zapraszamy do udziału!

Regulamin Konkursu „Złoto dla biegaczy”

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Złoto dla biegaczy” (zwanego dalej „Konkursem”) jest firma „Goldenmark Center Sp. z o.o.” z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kleczkowska 45, kod pocztowy 50- 227 (zwana dalej: „Organizatorem”).
 2. Konkurs organizowany jest na imprezie biegowej V Półmaraton Grudziądz – Rulewo Śladami Bronka Malinowskiego 1.05.2017r. w godzinach 8:00 – 14:00 (zwane dalej „Wydarzeniem”).
 3. Konkurs organizowany jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”), w zgodzie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Regulamin dostępny jest na stoisku Goldenmark Center Sp. z o. o. podczas V Półmaraton Grudziądz – Rulewo Śladami Bronka Malinowskiego (zwanym dalej „Stoiskiem Organizatora”).
 5. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca Uczestnikiem V Półmaratonu Grudziądz Rulewo Śladami Bronka Malinowskiego, której imię i nazwisko wraz z przypisanym przez organizatora numerem startowym znajduje się na liście startowej biegu.
 6. W Konkursie nie mogą brać udziału ani pracownicy Organizatora, ani osoby współpracujące przy organizacji Konkursu.
 7. Wątpliwości interpretacyjne dotyczące Regulaminu rozstrzyga Specjalista Goldenmark Center
 8. z o. o. (zwany dalej „ Specjalistą”) :
 9. a) Justyna Niewiadomy
 • 2 Terminy obowiązywania Konkursu
 1. Konkurs będzie trwał tylko i wyłącznie podczas V Półmaraton Grudziądz – Rulewo Śladami Bronka Malinowskiego (tj. w dniu 01.05.2017r. w godzinach 8:00 – 14:00)
 2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty podczas imprezy.
 3. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie Laureatów nastąpią poprzez poinformowanie zwycięzców na scenie podczas ceremonii wręczania nagród zwycięzcom biegu.
 • 3 Zasady wzięcia udziału w Konkursie
 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy prawidłowo wypełnić Formularz Zgłoszeniowy i pozostawić go na Stoisku Organizatora, we wskazanym przezeń miejscu.
 2. Prawidłowo wypełniony Formularz Zgłoszeniowy powinien zawierać:
 3. a) Odpowiedź na pytanie konkursowe „Czym zajmuje się Mennica Wrocławska-Grupa Goldenmark?”,
 4. b) Imię i nazwisko oraz adres e-mail lub telefon kontaktowy Uczestnika,
 5. c) numer startowy uczestnika V Półmaratonu Grudziądz Rulewo Śladami Bronka Malinowskiego
 6. d) Akceptację Regulaminu Konkursu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu
 7. e) Podpis Uczestnika Konkursu
 8. Formularze Zgłoszeniowe zostaną udostępnione na Stoisku Organizatora podczas rejestracji
 9. W Konkursie będzie brało udział tylko jedno zgłoszenie danego Uczestnika. W przypadku zanotowania kilku zgłoszeń jednego Uczestnika, o wyborze tego biorącego udział w Konkursie zdecyduje Specjalista, kierując się kryterium wskazanym w pkt. 3. Regulaminu.
 • 4 Przebieg Konkursu
 1. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez Specjalistę.
 2. Specjalista wyłoni 1 zgłoszenie, które będzie zawierało najcelniejsze opisy przedmiotu działalności Mennicy Wrocławskiej- Grupy Goldenmark.
 3. Autor wyłonionego zgłoszenia zostanie w ten sposób Laureatem Konkursu i uzyska tym samym prawo do nagrody, o której mowa w pkt. 1 §5 Nagrody.
 • 5 Nagrody
 1. W Konkursie przyznawana jest 1 nagroda – sztabka złota o wadze 1 grama w etui.
 2. Z formularzy zgłoszonych Specjalista wyłania jednego Laureata.
 3. Laureat zostanie powiadomiony o wygranej poprzez ogłoszenie nazwiska na scenie podczas ceremonii rozdania nagród na V Półmaratonie Grudziądz – Rulewo Śladami Bronka Malinowskiego.
 4. Laureat Konkursu jest zobowiązany do odbioru nagrody w trakcie uroczystości na scenie, lub w oddziale Organizatora w Bydgoszczy (przy ul. Focha 24) w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu w godzinach pracy oddziału zgodnych z informacją na stronie www.mennicawroclawska.pl
 5. W przypadku nie podjęcia nagrody w trybie wskazanym w pkt. 4 § 5 Nagrody Regulaminu, prawo do nagrody przepada.
 6. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagrody przesyłką kurierską na adres wskazany przez Laureata.
 7. Organizator zastrzega, że nagroda nie podlega zamianie na równowartość pieniężną.
 8. Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo do wyboru nagrody ani do zastrzeżenia szczególnych jej właściwości.
 • 6 Postępowanie reklamacyjne
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu, na adres Organizatora: Goldenmark Center Sp. z o. o., ul. Kleczkowska 45, 50-227 Wrocław.
 2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla pocztowego.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis zaistniałej sytuacji i uzasadnienie reklamacji.
 4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
 5. Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 6. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Organizatora na piśmie na adres podany w zgłoszeniu w terminie 14 dnia od dnia wpłynięcia reklamacji do Organizatora.